м. Київ, «__» ______ 2019 року

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Терещенко Олександр Володимирович, що надалі іменується Виконавець, в особі Терещенко Олександра Володимировича, що діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, № запису 1004599631 від 01.11.2018р.,, з одного боку і _________________ в особі _________________, що діє на підставі _________________ надалі іменований «Замовник», з іншого боку, в подальшому разом – «Сторони», а окремо «Сторона»,
заздалегідь ознайомлені з положеннями Закону України «Про авторське право і суміжні права» та нормами чинного законодавства щодо угоди, що укладається, діючи добровільно і повністю розуміючи значення своїх дій, дійшли згоди щодо наступного:

 1. Предмет договору
 1. 1.1 Виконавець зобов’язується цілодобово надавати Замовнику доступ до послуги використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері будівництва "NORA" на умовах невиключної ліцензії шляхом використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері будівництва "NORA"  через веб-сайт www.nora.in.ua або через стаціонарний, або через мобільний додаток.

1.2. Під SaaS (англ. software as a service - програмне забезпечення як послуга; також англ. software on demand - розуміється програмне забезпечення на вимогу) - одна з форм хмарних обчислень, модель обслуговування, при якій передплатникам надається готове прикладне програмне забезпечення, повністю обслуговується провайдером. Виконавець в цій моделі самостійно управляє додатком, надаючи замовникам доступ до функцій з клієнтських пристроїв, як правило через мобільний додаток або веб-браузер.

1.3. Система «NORA» за даним Договором є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензується як об’єкт авторського права.

1.4. Право Замовника на використання Системи «NORA» має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що, впродовж усього строку (терміну) дії договору, Виконавець зберігає можливість самостійного використання Системи будь-яким способом, а також – право дозволяти або забороняти іншим особам використання Системи будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

1.5. Замовник за даним договором отримує право використовувати Систему «NORA» тільки як довідковий ресурс для інформаційного забезпечення діяльності своїх структурних підрозділів.

1.6. Об’єктом авторського права також є форма і стиль подання інформації, яка міститься у Системі «NORA», у зв’язку з чим, без письмового дозволу Виконавця, забороняється будь-яке використання Системи, а також розміщеної у них інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю, іншим чином, ніж це передбачено умовами даного договору.

1.7. Система «NORA» містить:

 • дані з реєстру дозвільних документів Державної архітектурно-будівельної інспекції України;
 • дані з реєстру виданих ліцензій Державної архітектурно-будівельної інспекції України;
 • дані з реєстру атестованих осіб про архітекторів, проектувальників, експертів, інженерів технічного нагляду;
 • дані з Єдиного державного реєстру судових рішень, інтегровані з інформацією з інших відкритих реєстрів та сервісів;
 • можливість використання необхідних фільтрів за нас..пунктом, статусом(готуються, будуються, збудовано, технічна помилка, зміна даних), місяць та рік, мапою, територіальними органами ДАБІ, категорією об’єкту;
 • можливість дослідження суб’єктів та порівняння за досвідом та співучасниками проектів;
 • можливість вибору суб’єктів за Назвою чи ЭДРПОУ для аналізу;
 • пошук порушень за нормативно-правовими актами України;
 • можливість перегляду оперативної статистики;
 • пошук за замовниками, підрядниками, проектувальниками, авторським наглядом, технічним наглядом та додаткових фільтрів, які дозволяють сформувати найбільш точний пошуковий запит.

1.8. Всі рішення / роз’яснення / документи / НПА та дані, зазначені в пункті 1.7. цього Договору, оновлюються / завантажуються / синхронізуються в систему «NORA» з офіційних сайтів в мережі Інтернет, а саме: відкритих електронних реєстрів України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

1.9. Замовник при підписанні договору і здійсненні платежу на адресу Виконавця дає повну згоду Виконавцю на збір і обробку персональних даних в обсязі, необхідному для реалізації умов даного договору, для використання системи, і відповідно до спеціального Закону.

 1. Ціна договору

2.1. Мінімальна абонентська плата за використання послуги «Medium» становить 420 грн за 1 (один) місяць. Доступ до системи здійснюється за умови повної передоплати на розрахунковий рахунок Виконавця будь-яким зручним способом. Кінцева і узгоджена Виконавцем абонентська плата вказується або на сайті www.nora.in.ua, або у виставленому рахунку на паперовому носії.

2.2. Виконавець може в односторонньому порядку збільшити розмір абонентської плати, зазначеної в пункті 2.1. Договору, починаючи з наступного календарного місяця і без урахування вже оплаченої абонентської плати за місяць / квартал, і без згоди Замовника.

2.3. Замовник може оплатити лише таку кількість місяців використання системи, яка є в його особистому кабінеті або в разі виставлення окремого рахунку Виконавцем на відповідну кількість календарних місяців.

2.4. Виконавець надає послугу Замовнику після зарахування абонентської плати на розрахунковий рахунок Виконавця в розмірі, не меншому за розмір абонентської плати за 1 (один) календарний місяць, і за умови її відповідності п. 2.1. Договору.

 1. Порядок прийому-передачі послуг

3.1. Послуга вважається наданою Виконавцем і прийнятою Замовником без претензій і заперечень за 1 (один) календарний день (до закінчення 23ч.: 59м.: 59с поточного дня), починаючи з 00 год. 00 м. наступного календарного дня.

3.2. Будь-який наступний або послідуючий платіж від Замовника на адресу Виконавця і його зарахування на розрахунковий рахунок Виконавця додатково, а тому і безумовно, підтверджує факт прийняття послуг Замовником за всі попередні періоди без претензій і заперечень.

3.3. Сторони можуть підписати Акт прийому-передачі наданих послуг (з проставленням відбитків печатки, або підпису для ФОП). Замовник, в разі необхідності, самостійно готує і відправляє на юридичну адресу Виконавця підписані Акти прийому-передачі наданих послуг в 2 (двох) примірниках і з відбитком печатки для підписання їх Виконавцем. Виконавець не пізніше двох календарних днів з моменту отримання Актів прийому-передачі наданих послуг повертає підписаний акт Замовнику з підписом.

3.4. Підписання Акту прийому-передачі наданих послуг не є обов’язковим для Виконавця, а факт надання та прийняття послуг врегульовано та підтверджено виставленим рахунком, а також пунктами 3.1, 3.2 цього договору.

 1. Права та обов’язки сторін

4.1. Обов’язки Виконавця:

 • Безкоштовно зареєструвати обліковий запис за електронною поштою і паролем Замовника до зарахування на розрахунковий рахунок Виконавця оплачених Замовником послуг (абонентської плати) в розмірі згідно з пунктом 2.1. Договору.
 • Надавати цілодобовий доступ до системи «NORA» за адресою: www.nora.in.ua після зарахування на розрахунковий рахунок Виконавця абонентської плати на умовах, зазначених у цьому договорі.
 • Забезпечити збереження і конфіденційність всіх даних Замовника.
 • Забезпечити автентичність всіх документів та даних, що знаходяться в системі «NORA» їх аналогам, що знаходяться у відкритому доступі і на офіційних сайтах в мережі Інтернет, крім випадку, передбаченого цим договором.
 • Забезпечувати постійний моніторинг і оновлення Системи після офіційної публікації рішення / роз’яснення / документів / НПА.
 • Повернути абонентську плату за наступний і подальші квартали в разі відсилання письмової відмови Виконавця від використання системи до 24 числа (включно) останнього місяця кварталу.

4.2. Права Виконавця:

 • Заблокувати Замовника без попередження в разі фіксації Виконавцем фактів передачі електронної пошти та пароля третім особам або виявлення спроб обходу обмежень системи (в тому числі клонування облікових записів), або систематичного викачування документів.
 • Припинити надавати доступ до Системи в разі незарахування абонентської плати після закінчення раніше оплаченого періоду.
 • Розірвати договір в односторонньому порядку у випадку несплати Замовником абонентської плати за 2 календарні місяці поспіль, повідомивши про факт розірвання договору Замовника шляхом направлення листа на адресу електронної пошти Замовника, вказану останнім при реєстрації в Системі.
 • Для усунення технічних неполадок і / або проведення регламентних робіт в Системі обмежувати доступ без попередження на час не більше 48 годин.
 • Надавати доступ на будь-який період використання системи на свій розсуд і на індивідуальних умовах.
 • У разі початку використання системи в поточному місяці не повертати абонентську плату за цей поточний місяць і дні, що залишилися цього місяця.
 • Не повертати абонентську плату за повний або неповний квартал в випадків відмови від використання системи в поточному кварталі.
 • На свій розсуд змінювати будь наповнення системи «NORA» даними / документами та / або юрисдикціями, а також нормативно-правовими актами (Кодекси, закони), іншими даними, і так далі без попередження Замовника і без узгодження з ним.
 • Вносити зміни в головний призначений для користувача і інші інтерфейси системи а також особистий кабінет без попередження і узгодження з Замовником.
 • Не припиняти дію електронної пошти і пароля в разі неможливості їх використання Замовником, якщо така неможливість використання виникла внаслідок дій Замовника.

4.3. Обов’язки Замовника:

 • Зареєструватися в системі «NORA» для використання системи. 
 • У разі закінчення тестового періоду після реєстрації не використовувати систему без її оплати. 
 • Оплатити систему на обраний і доступний період через особистий кабінет або на підставі виставленого рахунку. 
 • Не передавати свої електронну пошту і пароль третім особам. 
 • Не здійснювати автоматичне і / або систематичне викачування будь-яких рішень чи документів з системи «NORA». 
 • Не здійснювати дії, пов’язані з «клонуванням» акаунтів (реєстрація в системі через інші e-mail) і навмисною зміною IP-адреси. 
 • Перевіряти дані перед їх використанням на предмет їх автентичності з оригіналом через гіперпосилання або на сайті-першоджерела. 
 • Не вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини Системи. 
 • Не здійснювати деконструювання баз даних Системи з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей без погодження з Виконавцем. 
 • Не передавати доступ до Системи в цілому третім особам у тимчасове або постійне користування та іншим шляхом розповсюджувати програмне забезпечення, бази даних чи інші складові частини системи «NORA»; 
 • Не розміщувати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі системи «NORA» до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі ІНТЕРНЕТ; 
 • Не використовувати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі системи «NORA», у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах, без письмового дозволу Виконавця. 
 • При використанні документів, що містяться у складі системи «NORA», здійснювати відповідне посилання на авторське право Виконавця.

4.4. Права Замовника:

 • Відмовитися від використання системи в наступному кварталі, але за умови посилання письмового повідомленням Замовнику до 24 числа (включно) останнього місяця кварталу.
 • Отримувати цілодобовий доступ до Системи за винятком випадків, передбачених цим Договором.
 • Використовувати будь-яку інформацію з системи на свій розсуд, а також приймати будь-які рішення на свій страх і ризик.
 1. Конфіденційність та захист персональних даних

5.1. Згідно Закону України «Про захист персональних даних», Замовник надає згоду на обробку своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин при використанні комп’ютерної(их) програми(м).

5.2. Замовник погоджується з тим, що Виконавець, як власник персональних даних має право надавати доступ та передавати персональні дані Замовника третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, виключно, якщо при цьому не змінюється мета їх обробки та лише у випадках, передбачених даним договором та законодавством України.

5.3. Використання персональних даних Замовника здійснюється для користування системою «NORA», для обробки запитів Замовника у системі, інформування Замовника про зміни в умовах та правилах надання послуг та користування системою «NORA», обслуговування Замовника, а також для запобігання та розслідування випадків шахрайства та інших зловживань.

5.4. Передача персональних даних третім особам може здійснюватися лише за попередньою згодою Замовника, за виключенням випадків, визначених чинним законодавством України, а також:

 • у випадку запобігання злочину або завдання шкоди діями Замовника Виконавцю або третім особам;
 • у випадку надання інформації третім особам, що надають технічну підтримку системи «NORA» (в тому числі з інтернет-еквайрингу).

 

 1. Строк дії Договору

6.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і є чинним до моменту його розірвання.

6.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін або Виконавцем в односторонньому порядку у разі порушення Замовником будь-яких умов або положень даного договору.

 1. Інші умови

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення договору, регламентуються цим договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

7.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані належним чином уповноваженими особами Сторін та скріплені печатками Сторін.

7.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.6. Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках українською мовою.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

Виконавець:

ФОП Терещенко Олександр Вололдимирович
02140, Дарницький район, м.Київ,

вул.Ревуцького, буд. № 44, кв.456,

код за ДРФО 3109714711

Email: info@nora.in.ua

Тел. 063-037-7000

Замовник:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 1. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, (далі іменується – Виконавець), пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі (надалі іменується – Замовник) укласти цей Договір публічної оферти про надання Замовнику доступу до послуги використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері будівництва "NORA" (надалі – Договір).
 2. Договір публічної оферти є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх юридичних або фізичних осіб.
 3. Предметом даного Договору публічної оферти є правовідносини, що виникають у зв’язку з наданням Замовнику доступу до послуги використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері будівництва "NORA" на умовах невиключної ліцензії шляхом використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері будівництва "NORA"  через веб-сайт www.nora.in.ua або через стаціонарний, або через мобільний додаток.
 4. Сплата Замовником вартості послуги використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері будівництва "NORA", вважається, відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, прийняттям Замовником умов цього Договору (повним і беззастережним акцептом даного Договору) та засвідчує факт його укладання, а також засвідчує згоду Замовника сумлінно користуватись правами, та чітко виконувати обов’язки, що виникають у зв’язку з отриманням ним доступу до послуги використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері будівництва "NORA".
 5. Публічна оферта починає діяти з моменту розміщення на веб-сайті www.nora.in.ua і діє до моменту відзиву або зміни оферти Виконавцем.
 6. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв’язку з його виконанням Сторони вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви Замовника, що передана засобами поштового зв’язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів не може бути досягнуто, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.
 7. З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.
 8. Виконавець зобов’язується цілодобово надавати Замовнику доступ до послуги використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері будівництва "NORA" за адресою в мережі інтернет: www.nora.in.ua (далі - система «NORA» або «система») на період оплати використання системи, на умовах SaaS і умовах, зазначених у цьому договорі (далі -« Послуга» або «SaaS») або через стаціонарний, або через мобільний додаток.
 9. Під SaaS (англ. software as a service - програмне забезпечення як послуга; також англ. software on demand - розуміється програмне забезпечення на вимогу) - одна з форм хмарних обчислень, модель обслуговування, при якій передплатникам надається готове прикладне програмне забезпечення, повністю обслуговується провайдером. Виконавець в цій моделі самостійно управляє додатком, надаючи замовникам доступ до функцій з клієнтських пристроїв, як правило через мобільний додаток або веб-браузер.
 10. Система «NORA» за даним Договором є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензується як об’єкт авторського права.
 11. Право Замовника на використання Системи «NORA» має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що, впродовж усього строку (терміну) дії договору, Виконавець зберігає можливість самостійного використання Системи будь-яким способом, а також – право дозволяти або забороняти іншим особам використання Системи будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
 12. Замовник за даним договором отримує право використовувати Систему «NORA» тільки як довідковий ресурс для інформаційного забезпечення діяльності своїх структурних підрозділів.
 13. Об’єктом авторського права також є форма і стиль подання інформації, яка міститься у Системі «NORA», у зв’язку з чим, без письмового дозволу Виконавця, забороняється будь-яке використання Системи, а також розміщеної у них інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю, іншим чином, ніж це передбачено умовами даного договору.
 14. Система «NORA» містить:
  • дані з реєстру дозвільних документів Державної архітектурно-будівельної інспекції України;
  • дані з реєстру виданих ліцензій Державної архітектурно-будівельної інспекції України;
  • дані з реєстру атестованих осіб про архітекторів, проектувальників, експертів, інженерів технічного нагляду;
  • дані з Єдиного державного реєстру судових рішень, інтегровані з інформацією з інших відкритих реєстрів та сервісів;
  • можливість використання необхідних фільтрів за нас..пунктом, статусом(готуються, будуються, збудовано, технічна помилка, зміна даних), місяць та рік, мапою, територіальними органами ДАБІ, категорією об’єкту;
  • можливість дослідження суб’єктів та порівняння за досвідом та співучасниками проектів;
  • можливість вибору суб’єктів за Назвою чи ЭДРПОУ для аналізу;
  • пошук порушень за нормативно-правовими актами України;
  • можливість перегляду оперативної статистики;
  • пошук за замовниками, підрядниками, проектувальниками, авторським наглядом, технічним наглядом та додаткових фільтрів, які дозволяють сформувати найбільш точний пошуковий запит.
 15. Всі рішення / роз’яснення / документи / НПА та дані, зазначені в пункті 14 цього Договору, оновлюються / завантажуються / синхронізуються в систему «NORA» з офіційних сайтів в мережі Інтернет, а саме: відкритих електронних реєстрів України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
 16. Замовник при реєстрації в системі «NORA», отримання доступу до системи і здійсненні платежу на адресу Виконавця дає повну згоду Виконавцю на збір і обробку персональних даних в обсязі, необхідному для реалізації умов даного договору, для використання системи, і відповідно до спеціального Закону.
 17. Доступ до системи здійснюється за умови повної передоплати на розрахунковий рахунок Виконавця будь-яким зручним способом. Кінцева і узгоджена Виконавцем абонентська плата вказується або на сайті www.nora.in.ua, або у виставленому рахунку на паперовому носії.
 18. Виконавець може в односторонньому порядку збільшити розмір абонентської плати, починаючи з наступного календарного місяця і без урахування вже оплаченої абонентської плати за місяць / квартал, і без згоди Замовника.
 19. Замовник може оплатити лише таку кількість місяців використання системи, яка є в його особистому кабінеті або в разі виставлення окремого рахунку Виконавцем на відповідну кількість календарних місяців.
 20. Виконавець надає послугу Замовнику після зарахування абонентської плати на розрахунковий рахунок Виконавця в розмірі, не меншому за розмір абонентської плати за 1 (один) календарний місяць.
 21. Послуга вважається наданою Виконавцем і прийнятою Замовником без претензій і заперечень за 1 (один) календарний день (до закінчення 23ч.: 59м.: 59с поточного дня), починаючи з 00 год. 00 м. наступного календарного дня.
 22. Будь-який наступний або послідуючий платіж від Замовника на адресу Виконавця і його зарахування на розрахунковий рахунок Виконавця додатково, а тому і безумовно, підтверджує факт прийняття послуг Замовником за всі попередні періоди без претензій і заперечень.
 23. Обов’язки Виконавця:
  • Безкоштовно зареєструвати обліковий запис за електронною поштою і паролем Замовника в період до 24-х годин після зарахування на розрахунковий рахунок Виконавця оплачених Замовником послуг (абонентської плати) в розмірі згідно з пунктом 20 Договору.
  • Надавати цілодобовий доступ до системи «NORA» за адресою: www.nora.in.ua або через стаціонарний, або через мобільний додаток після зарахування на розрахунковий рахунок Виконавця абонентської плати на умовах, зазначених у цьому договорі.
  • Забезпечити збереження і конфіденційність всіх даних Замовника.
  • Забезпечити автентичність всіх документів та даних, що знаходяться в системі «NORA» їх аналогам, що знаходяться у відкритому доступі і на офіційних сайтах в мережі Інтернет, крім випадку, передбаченого цим договором.
  • Забезпечувати постійний моніторинг і оновлення Системи після офіційної публікації даних / роз’яснення / документів / НПА.
  • Повернути абонентську плату за наступний і подальші квартали в разі відсилання письмової відмови Виконавця від використання системи до 24 числа (включно) останнього місяця кварталу.
 24. Права Виконавця:
  • Заблокувати Замовника без попередження в разі фіксації Виконавцем фактів передачі електронної пошти третім особам або виявлення спроб обходу обмежень системи (в тому числі клонування облікових записів), або систематичного викачування документів.
  • Припинити надавати доступ до Системи в разі незарахування абонентської плати після закінчення раніше оплаченого періоду.
  • Розірвати договір в односторонньому порядку у випадку несплати Замовником абонентської плати.
  • Для усунення технічних неполадок і / або проведення регламентних робіт в Системі обмежувати доступ без попередження на час не більше 48 годин.
  • Надавати доступ на будь-який період використання системи на свій розсуд і на індивідуальних умовах.
  • У разі початку використання системи в поточному місяці не повертати абонентську плату за цей поточний місяць і дні, що залишилися цього місяця.
  • Не повертати абонентську плату за повний або неповний квартал в випадків відмови від використання системи в поточному кварталі.
  • На свій розсуд змінювати наповнення системи «NORA» даними / документами та / або юрисдикціями, а також нормативно-правовими актами (Кодекси, закони), іншими даними, і так далі без попередження Замовника і без узгодження з ним.
  • Вносити зміни в головний призначений для користувача і інші інтерфейси системи, а також особистий кабінет без попередження і узгодження з Замовником.
  • Не припиняти дію електронної пошти і пароля в разі неможливості їх використання Замовником, якщо така неможливість використання виникла внаслідок дій Замовника.
 25. Обов’язки Замовника:
  • Зареєструватися в системі «NORA» для використання системи.
  • У разі закінчення тестового періоду після реєстрації не використовувати систему без її оплати.
  • Оплатити систему на обраний і доступний період через особистий кабінет або на підставі виставленого рахунку.
  • Не передавати свої електронну пошту і пароль третім особам.
  • Не здійснювати автоматичне і / або систематичне викачування будь-яких рішень чи документів з системи «NORA».
  • Не здійснювати дії, пов’язані з «клонуванням» акаунтів (реєстрація в системі через інші e-mail) і навмисною зміною IP-адреси.
  • Перевіряти дані перед їх використанням на предмет їх автентичності з оригіналом через гіперпосилання або на сайті-першоджерела.
  • Не вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини Системи.
  • Не здійснювати деконструювання баз даних Системи з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей без погодження з Виконавцем.
  • Не передавати доступ до Системи в цілому третім особам у тимчасове або постійне користування та іншим шляхом розповсюджувати програмне забезпечення, бази даних чи інші складові частини системи «NORA»;
  • Не розміщувати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі системи «NORA» до будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі ІНТЕРНЕТ;
  • Не використовувати тексти документів, а також класифікатори та довідники, що містяться у складі системи «NORA», у будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках чи інших друкованих джерелах, без письмового дозволу Виконавця.
  • При використанні документів, що містяться у складі системи «NORA», здійснювати відповідне посилання на авторське право Виконавця.
 26. Права Замовника:
  • Отримувати цілодобовий доступ до Системи за винятком випадків, передбачених цим Договором.
  • Використовувати будь-яку інформацію з системи на свій розсуд, а також приймати будь-які рішення на свій страх і ризик.
 27. Згідно Закону України “Про захист персональних даних”, Замовник надає згоду на обробку своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин при використанні комп’ютерної(их) програми(м) та наданих послуг.
 28. Замовник погоджується з тим, що Виконавець, як власник персональних даних має право надавати доступ та передавати персональні дані Замовника третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, виключно, якщо при цьому не змінюється мета їх обробки та лише у випадках, передбачених даним договором та законодавством України.
 29. Використання персональних даних Замовника здійснюється для користування системою «NORA», для обробки запитів Замовника у системі, інформування Замовника про зміни в умовах та правилах надання послуг та користування системою «NORA», обслуговування Замовника, а також для запобігання та розслідування випадків шахрайства та інших зловживань.
 30. Передача персональних даних третім особам може здійснюватися лише за попередньою згодою Замовника, за виключенням випадків, визначених чинним законодавством України, а також:
  • у випадку запобігання злочину або завдання шкоди діями Замовника Виконавцю або третім особам;
  • у випадку надання інформації третім особам, що надають технічну підтримку системи «NORA», (в тому числі з інтернет-еквайрингу).

 

 1. Строк (термін) дії договору на використання системи «NORA» визначається з моменту активації Системи і продовжується до закінчення оплаченого Замовником строку (терміну).
 2. Дія договору публічної оферти доступу до послуги використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері будівництва "NORA" припиняється (Замовник позбавляється права на використання Системи):

а) за рішенням Виконавця, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення Замовником будь-яких умов або положень даного договору;

б) автоматично, у випадку порушення Замовником умов оплати за користування послугою, якщо протягом строку, встановленого у даному договорі, Замовник не скористався правом на її відновлення.

 1. Дія договору публічної оферти доступу до послуги використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері будівництва "NORA" автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за її продовження.